عملکرد سالیانه

 
 آمار عملکرد اسفند ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا اسفندماه 96 شرکت
 آمار عملکرد بهمن ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا بهمن ماه 96 شرکت
 آمار عملکرد دی ماه 96 شرکت
 فروش انرژی تا دی ماه 96 شرکت
 عملکرد آذر ماه 96شرکت
 فروش انرژی آذر ماه 96 شرکت
 عملکرد شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد در ابان ماه 96
 عملکرد شرکت در مهرماه سال 96
 فروش انرژی سال 95 شرکت
 امار عملکرد کلان شرکت در سال 95
 کارنامه عملکرد سال 95 شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد
 آمار عملکرد شرکت در مردادماه 96
 عملکرد شرکت در تیر ماه 96
 امار عملکرد شرکت در خرداد ماه 96
 عملکرد شرکت در اردیبهشت ماه 96
 آمار عملکرد شرکت در فروردین96
 امار عملکرد شرکت در اسفند 95
 آمار عملکرد بهمن ماه 95
 امار دی ماه
 آمار آبان 95
 آمار پست های هوایی و زمینی شرکت تا پایان آبان 95
 آمار روشنایی معابر
 آمار ماهیانه شرکت
 خلاصه وضعیت شرکت در پایان سال 1394
 آمار
 آمار ماهیانه
 خلاصه وضعیت ( آمار فیزیکی ) شرکت توزیع نیروي برق کهگیلویه و بویراحمد به تفکیک ناحیه در پایان سال 90