خاموشی با برنامه از تاریخ 25.2.93 الی 26.2.93

شرح: پست غرب یاسوج
مدت زمان: از ساعت ۶ الی ۸ صبح
تاریخ رویداد: 1392/01/21

 دریافت فایل

تاریخ درج: 1393/06/21