استعلام بهاء تعویض ، تست ، نصب، (کنتور)، وصول مطالبات و جمع آوری برق های غیر مجاز لنده

شماره: 438-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 25/11/96 لغایت 28/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/30
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/25