مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیوم ، سیم روکشدار و کابل خود نگهدار

شماره: 96-35
موضوع:
سپرده (ریال): 2372000000
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/23 لغایت 96/11/29
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/12
روزنامه های درج آگهی: فرصت امروز کشوری
تاریخ درج: 1396/11/23