توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- اصلاح شبکه سیم به کابل (گچساران)

شماره: ع-14-96
موضوع:
سپرده (ریال): 908000000
بانک: صادرات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/8
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/18