توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستای قلعه بمبی لیکک 937048(لیکک)

شماره: ع-12-96
موضوع:
سپرده (ریال): 613000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/8
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/21