توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای بوای علیا96547-بلوط بنگاه 96542-سرکوه راک 96543(دهدشت)

شماره: ع-11-96
موضوع:
سپرده (ریال): 459000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/7
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/21