توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستایی- کاهش تلفات کوشک برآفتاب96535-تل زری945078-دستگرد96534(دهدشت)

شماره: ع-9-96
موضوع:
سپرده (ریال): 543000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/7
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/21