توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای پراکنده روستایی 9650022-روستای دهنو 955026-شهرک ولایت9450293(بویراحمد)

شماره: ع-8-96
موضوع:
سپرده (ریال): 360000000
بانک: صادرات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/6
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/18