توسعه-اصلاح و نگهداری شبکه های برق روستاهای -سررود شمالی(9650005)-روستای شهنیز(9450245)- هادی آّباد دمچنار(9350231)- (بویراحمد)

شماره: ع-7-96
موضوع:
سپرده (ریال): 406000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/18 لغایت 96/11/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/12/6
روزنامه های درج آگهی: ابتکار کشوری
تاریخ درج: 1396/11/18