استعلام بهاء توسعه روشنایی معابر سرود جنوبی

شماره: 436-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 17/11/96 لغایت 24/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/18