تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – جنب کمیته امداد – شماره طرح 942030 ( امانی- پیمانی ) ، اصلاح و بهینه سازی شهری باشت – خیابان اصلی - روبروی کمیته امداد – شماره طرح 952036 ( امانی- پیمانی )

شماره: 96-406
موضوع: تجدید استعلام بهاء
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/17 لغایت 96/11/24
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/17