فروش اجناس اسقاطی

شماره: 96-3
موضوع:
سپرده (ریال): 864000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/18
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/29
روزنامه های درج آگهی: مناقصه ومزایده کشوری
تاریخ درج: 1396/11/14