استعلم بهاء انجام خدمات مشاوره در زمینه های فتوولتائیک و احداث نیروگاهای خورشیدی و انرزیهای تجدیدپذیر

شماره: 434-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد:
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/10
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/08