تجدید توسعه و احداث نقاط مختلف شهری گچساران

شماره: 433-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 7/11/96 لغایت 11/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/12
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/15