استعلام بهاء تابلو روشنایی معابر با مشخصات پیوست

شماره: 96-432
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/11/4 لغایت 96/11/10
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/11
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/04