تجدید توسعه و احداث شهری گچساران -نقاط مختلف شهری 961009

شماره: 431-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 03/11/96 لغایت 9/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/10
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/10