تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای سرتنگ توت نده (خزمیان) شماره طرح 960320-از محل اعتبارات داخلی

شماره: 430-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 2/11/96 لغایت 8/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/9
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/17