تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی روستای دلی اولاد علی مومن شماره طرح 9450338 -از محل اعتبارات داخلی

شماره: 418-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 2/11/96 لغایت 8/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/9
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/11/17