مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تیر بتنی گرد و H - تخلیه در انبار کهگیلویه

شماره: 39-96
موضوع:
سپرده (ریال): 773000000
بانک: صادرات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 26/10/96 لغایت 14/11/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/15
روزنامه های درج آگهی: امید مردم استانی
تاریخ درج: 1396/11/10