نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد

شماره: 36-96
موضوع:
سپرده (ریال): 226000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: 23/10/96 لغایت 27/10/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/11/8
روزنامه های درج آگهی: افکار مردم
تاریخ درج: 1396/11/07