اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات باشت « ضعف ولتاژ » روستای سرآببیز بیدستان و جعفر آباد – شماره طرح 962021 ( امانی – پیمانی )

شماره: 96-428
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/20 لغایت 96/10/26
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/27
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/20