استعلام بهاء دستمزد اجرای اسکلت ساختمان برق لنده (پی+ستون+سقف) در یک طبقه با نظر و نظارت کارفرما

شماره: 96-427
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/16 لغایت 96/10/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/26
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/20