استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات روستای کوشک و تنگاری دشتروم شماره طرح 9650128(امانی - پیمانی )

شماره: 96-425
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: ازتاریخ 96/10/16 لغایت 96/10/20
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/23
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/16