خرید تعداد 14000 جلد دفتر 50 برگ 80 گرمی

شماره: 548-96
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/13 لغایت 96/10/19
تاریخ بازگشایی پاکات:
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/13