توسعه روشنايي معابر سرآبتاوه (٩٤٥٠١٤٥)

شماره: 424-96
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/11 لغایت 96/10/16
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/17
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/11