توسعه روشنايي معابر پراکنده سطح شهر ياسوج(٩٤٥٠٢٣٧)

شماره: 96-423
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/9 لغایت 96/10/13
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/16
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/11