- اصلاح وبهينه سازي روستایی)روستاي پوله و لعل مينا و سر بيشه و دره

شماره: 96-416
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/9/21 لغایت 96/9/27
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/29
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/09/21