اصلاح وبهينه سازي روستايي روستا هاي دربيد جوکار و چهار انجک مارگون و روستاي کلاغ خورده عليا و سفلي(سرقتي)9650164

شماره: 96-420
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/4 لغایت 96/10/10
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/11
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/04