اصلاح وبهينه سازي روستايي(برد پهن حبيب اله و تلخدان955061)

شماره: 96-421
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/6 لغایت 96/10/12
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/13
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/06