بهره برداری- تعمیرات ونگهداری خط گرم-بویراحمد

شماره: 96-422
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/3 لغایت 96/10/9
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/10
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/03