استعلام بهاء تو سعه و احداث روستایی شهرک الغدیر شماره طرح 9650052-از محل اعتبارات داخلی

شماره: 419-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 2/10/96 لغایت 6/10/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/9
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/02