مناقصه برقرسانی به روستاهای(احمد آباد وزگ)-(علی آباد-وزگ)مرکزی-بویراحمد« عمرانی-توانیری»

 دریافت فایل

شماره: ع-6-96
موضوع:
سپرده (ریال): 232000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/10/2 لغایت 96/10/6
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/17
روزنامه های درج آگهی: طلوع استانی
تاریخ درج: 1396/09/29