تجدید استعلام عملیات توسعه واحداث روستايي- چنارستان عليا (٩٥٥٠١٢)-توسعه و احداث روستایی-چنارستان سفلی(965053)

شماره: 391-96ت
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 29/09/96لغایت 03/10/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/04
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/09/29