طراحی ، مشاوره و نظارت بر اجرای کار هوشمندسازی و اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمانهای ستاد شرکت توزیع برق و ساختمان مهمانسرا

شماره: 393-96
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 29/09/96لغایت 12/10/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/13
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/05