TOUمطالعه و شناسایی مشترکین توانیر و ارائه طرح اجرایی (شناور سازی ساعت پیک) در فاز اول با شرح خدمات پیوست در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره: 374-96ت
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 29/09/96لغایت 06/10/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/07
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/10/05