تجدید مناقصه عملیات توسعه بهبود زير ساخت - قدرت مانور ضلع جنوبي تونل پاتاوه 940324 (امانی-پیمانی )

شماره: 34-96 ت
موضوع:
سپرده (ریال): 289000000
بانک: صادارات
مهلت خرید اسناد: از تارریخ 96/9/22 لغایت 96/9/28
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/10/10
روزنامه های درج آگهی: ابتکار استانی
تاریخ درج: 1396/09/22