استعلام بهاء توسعه و احداث روستایی ، باشت منطقه عشایر نشین پشت کوه - دستور کار 962031 (پیمانی) * از محل اعتبارات توانیری

شماره: 96-414
موضوع: استعلام بهاء
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/9/22 لغایت 96/9/27
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/28
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/09/22