برقرسانی به روستاهای)خرون راه-سرکوه تنگ تامرادی(بخش سپیدار-برقرسانی به روستاهای)عباس آباد-دلی رچ( بخش لوداب-

شماره: 410-96
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تارریخ 96/9/20 لغایت 96/9/26
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/27
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/09/21