تجدید استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (مسکن مهر دهدشت)

شماره: 407-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 18/9/96 لغایت 22/9/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/25
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/09