تجدید استعلام بهاء تست و تعویض انشعابات دیماندی نواحی بویراحمد و دنا

شماره: (96-396)
موضوع: استعلام بهاء
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/30 لغایت 96/9/7
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/8
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/30