تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی شهری یاسوج (بلوار ارم آقای صداقت) دستور کار 950027

شماره: 96-388
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/30 لغایت 96/9/7
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/7
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/30