خرید ورق عرشه گالوانیزه

شماره: 402-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 96/8/29 لغایت 96/09/2
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/04
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/29