تجدید استعلام بهاء جمع آوری برقهای غیر مجاز ناحیه گچساران

شماره: 96-392
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/27 لغایت 96/9/2
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/4
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/27