توسعه و بهبود زیرساخت-قدرت مانور ضلع جنوبی تونل پاتاوه940324(امانی پیمانی)

شماره: 34-96
موضوع:
سپرده (ریال): 289000000
بانک: صادرات شعبه یاسوج
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 25/8/96لغایت 01/09/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/12
روزنامه های درج آگهی: افکار مردم استانی
تاریخ درج: 1396/08/25