تجدید مناقصه توسعه و احداث شهری اتحادیه خواربارفروشان9550212(امانی پیمانی)

شماره: t96-33
موضوع:
سپرده (ریال): 430000000
بانک: صادرات شعبه یاسوج
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 25/08/96لغایت 01/09/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/9/12
روزنامه های درج آگهی: افکار مردم استانی
تاریخ درج: 1396/08/25