استعلام بهاء توسعه و احداث شهری (روشنایی دهدشت و حومه 95501115)

شماره: 399-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 17/8/96 لغایت 21/8/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/22
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/17