توسعه واحداث شهري زمين هاي واگذاري فرمانداري 965001

شماره: 398-96
موضوع:
سپرده (ریال): .
بانک: .
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/14 لغایت 96/8/21
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/22
روزنامه های درج آگهی: .
تاریخ درج: 1396/08/13