تجدید استعلام بهاء اصلاح و بهینه سازی کاهش تلفات - نقاط مختلف گچساران دستور کار 941147

شماره: (96-386)
موضوع: تجدید استعلام بهاء
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/10 لغایت 96/8/15
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/16
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/10