استعلام بهاء تست و تعویض انشعابات دیماندی نواحی بویراحمد و دنا

شماره: 96-396
موضوع: استعلام بهاء
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/8/9 لغایت 96/8/14
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/15
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/09